Sveriges polarspecialist sedan 1999 031-333 17 30 info@polarquest.se
Sök Mina
bokningar

Resevillkor

När du köper en resa med PolarQuest gäller svensk konsumentlagstiftning, bl a paketreselagen och resegarantilagen. Villkoren ska regleras av svensk lag och svensk domstols jurisdiktion. Vid tvister finns klara regler vad som gäller för dig som konsument.

VIKTIGT ATT VETA OM RESEGARANTIER

Resegarantin är ett ekonomiskt skydd för resenärer när en resa blir inställd eller avbruten. Resenären kan då ansöka om ersättning ur resegarantin. Resegarantilagen gäller för paketresor. En paketresa är ett arrangemang som består av transport och inkvartering eller någon av dessa tjänster i kombination med en turisttjänst, som utgör en inte oväsentlig del av arrangemanget och som inte är direkt knuten till transporten eller inkvarteringen, som t.ex. hyrbil, teaterbiljetter eller inträde till ett idrottsevenemang. En paketresa måste vara längre än 24 timmar eller innehålla inkvartering. En paketresa säljs till ett helhetspris eller till skilda priser som är knutna till varandra. Resegaranti ska finnas för alla paketresor, oavsett om de säljs till privatpersoner eller företag.

Ansökan om ersättning skall ha kommit in till Resegarantinämnden senast tre månader efter det att resan blivit inställd, avbruten eller av annan anledning inte blivit av. För mer information gå in på www.kammarkollegiet.se eller ring Kammarkollegiet/ Resegarantinämnden på 08 700 08 00.

RESEVILLKOR

SRF:s villkor för paketresor, tillsammans med PolarQuests kompletterande särskilda villkor samt de upplysningar som PolarQuest tillhandahåller utgör avtalet mellan resenären och arrangören. I avtalet ingår också särskild information som resenären fått avseende ändringar eller kompletteringar av ovanstående dokument. Villkoren följer bestämmelserna i Lagen om Paketresor.
I de fall då SRF:s villkor för paketresor och de kompletterande resevillkoren är motstridiga gäller de kompletterande resevillkoren. SRF:s villkor för paketresor kan du läsa här.

KOMPLETTERANDE SÄRSKILDA VILLKOR FÖR RESA MED POLARQUEST:


1. Anmälan
Anmälan sker då PolarQuest AB har erhållit en deposition om 25 % av resans pris per person och ett signerat bokningsformulär. Slutbetalning skall ske 60/90/120* dagar innan resans avgång. (*Antalet dagar skiljer sig mellan olika resor, du får information vid bokning vad som gäller för din valda resa) Sker anmälan senare än 60/90/120* dagar innan avresa skall hela resans pris inbetalas inom 3 dagar.
2. Avbeställning
Avbeställning skall ske skriftligen omedelbart då hinder för resa uppkommer. Om avbeställningen sker mer än 60/90/120* dagar innan avresa erläggs en kostnad av 10 % av resans pris. Sker avbeställningen 60/90/120* dagar eller mindre än 60/90/120*dagar före avresa sker ingen återbetalning. Notera att om avbeställningen sker 60 eller mindre än 60/90/120*dagar före avresa och slutbetalning ännu ej erhållits, måste resterande belopp betalas in omedelbart. Då en resa påbörjats sker ingen återbetalning från PolarQuest AB för delar av resan som ej utnyttjas. Priserna är baserade på gruppdeltagande och återbetalning sker inte för någon del av programmet som Ni ej avser deltaga i. Återbetalning sker ej till resenärer som ej avslutar resan, vilket skälet än må vara.
3. Reseförsäkring & avbeställningsskydd
PolarQuest AB kräver att resenären tecknar en reseförsäkring. Även avbeställningsskydd rekommenderas ifall en situation uppstår då Ni blir nödd att avbeställa resan.
4. Hälsa
För att delta i en PolarQuest-resa måste Ni ha allmänt god hälsa. Det är viktigt att resenärer med medicinska besvär och resenärer med krav på speciell kosthållning meddelar PolarQuest AB om detta innan resan. Rådfråga oss huruvida resan ställer höga krav på Er hälsa och om den passar Er eller inte. Expeditionsledaren har rätt att förklara en deltagare oförmögen att genomföra resan, vid valfri tidpunkt under resan, om han anser att deltagarens hälsa ej matchar kraven eller om deltagaren äventyrar sin egen och/eller andra deltagares säkerhet. Återbetalning sker inte vid ett dylikt tillfälle.
Genom att föra över depositionen intygar deltagaren att han/hon ej lider av fysiska eller psykiska besvär som skulle kunna utsätta denne och/eller andra deltagare för fara under resan.
5. Ändring av priset
PolarQuest AB har rätt att höja resans pris om kostnadsökningar skett på grund av ändringar av transportkostnader, bränslepriser, skatter, tullar eller avgifter samt ändringar av växelkurser.
6. Ändring av färdplan och förseningar
På grund av resornas karaktär är det omöjligt att förutse det exakta förloppet. Väder, myndigheter, tillgång till ankringsplats, politiska förhållanden och andra faktorer kan framtvinga förändringar av resplanen. Flygbolag kan ändra sina flygtider eller linjesträckningar vilket också kan påverka resplanen, vilken därför alltid är preliminär. Att resa på denna typ av resa innebär att acceptera omständigheter över vilka inte den skickligaste researrangör kan råda. I och med att anmälan skett accepterar resenären detta faktum. PolarQuest AB förbehåller sig rätten att företa ändringar av för resorna gällande avtalsvillkor, men gör alltid detta med deltagarens bästa som mål. Deltagare har ingen rätt till ersättning efter dylika ändringar av färdplan. Om en resa blir försenad, eller om en resas färdplan måste ändras på grund av dåligt väder, vägförhållanden, förseningar av transportfordon, staters intervention eller andra eventualiteter som PolarQuest AB eller dess agenter ej råder över, är priset för dessa förseningar och ändringar ej inräknade i priset.
7. Inställandet av en resa
PolarQuest AB äger rätten att inställa en resa innan avgång, på grund av för få antal deltagare, strejker, krig, naturkatastrofer, eller annan anledning som gör resan olämplig. I en sådan situation återbetalas all betalning för resan till deltagarna. PolarQuest AB är i en sådan situation ej skyldig att ersätta deltagare för utgifter såsom flygbiljetter, visum- och passkostnader, utrustning inför resan eller andra utgifter som är relaterade till resan.
8. Ansvarsbegränsning
PolarQuest AB, dess ägare, agenter och anställda kungör att de endast agerar som agenter för ägare, entreprenörer och leverantörer av transportmedel och alla därtill hörande resetjänster och tar inte
på sig något ansvar för extra kostnad, personskada, förlust eller skada av tillhörigheter som är ett direkt resultat av naturkatastrof, försening, karantän, strejk, stöld, snatteri, terrorism eller annat som
Vi ej råder över. Ändringar i färdplanen kan göras för att anpassa resan till omständigheterna. Vid deltagares sjukdom eller olycksfall, ombord eller iland, som kräver evakuering och/eller hemsändande av deltagare vilar betalningsansvaret för dessa tjänster helt hos deltagaren själv.
PolarQuest AB kräver att Ni tecknar en rese- och olycksfallsförsäkring för att täcka kostnader i en dylik situation. Om deltagaren inte har tecknat sådan försäkring, vilar betalningsansvaret fortfarande
på deltagaren och PolarQuest AB avsäger sig allt ansvar.
9. Allmän information om resegaranti
Vid köp av en paketresa gäller resegarantilagen. Det innebär att om resan blir avbruten eller inställd kan ersättning utbetalas ur resegarantin. En paketresa är ett arrangemang som består av en transport tillsammans med inkvartering eller någon av dessa tjänster i kombination med en nöjesanläggning, om resan varar i mer än 24 timmar eller inbegriper övernattning. Resan skall säljas till ett helhetspris eller till skilda priser som är knutna till varandra. Ansökan om ersättning skall ha inkommit till Resegarantinämnden senast tre månader efter det att resan blivit inställd eller avbrutits. Ring Kammarkollegiet för mer information tel: 08-700 08 00.

*Antalet dagar skiljer sig mellan olika resor, du får information vid bokning vad som gäller för din valda resa.


INFORMATION OM AVBESTÄLLNINGS- OCH RESEFÖRSÄKRING

Avbeställningsförsäkring (innan resan)
Vi rekommenderar alla att ha en avbeställningsförsäkring som skyddar dig om du är tvungen att avboka resan vid t ex sjukdom. Genom PolarQuest kan du köpa en avbeställningsförsäkring med Gouda reseförsäkringar. Vi bifogar information om Goudas försäkringar med bokningsbekräftelsen. Om du har en avbeställningsförsäkring genom din hemförsäkring som inte täcker resans pris, kan du med Goudas försäkring välja ett valfritt belopp du vill försäkra. Detta betyder att du kan utnyttja din hemförsäkring till maxbeloppet och sedan köpa en kompletterande försäkring för resterande belopp.
Reseförsäkring (under resans gång)
På våra resor behöver du alltid ha en reseförsäkring om du skulle bli sjuk eller skada dig under resan gång. De flesta hemförsäkringar har ett visst skydd upp till 45 dagar, men det kan finnas begränsningar i t ex kostnader för hemtransport. Under många av PolarQuests resor befinner vi oss på avlägsna platser, såsom i polarområdena, där kostnaden hemtransport kan bli väldigt hög. Innan avresa är det därför viktigt att du kontrollerar att du har det skydd du behöver för just din destination. Behöver du en kompletterande reseförsäkring förmedlar vi det från Gouda.