Sveriges polarspecialist sedan 1999 031-333 17 30 info@polarquest.se
Sök Mina
bokningar

Resevillkor

När du köper en resa med PolarQuest gäller svensk konsumentlagstiftning, bland annat paketreselagen och resegarantilagen. Vid tvister finns klara regler vad som gäller för dig som konsument.

VIKTIGT ATT VETA OM RESEGARANTIER
Resegarantilagen gäller för paketresor. Resegarantin är ett ekonomiskt skydd för resenärer när en resa blir inställd eller avbruten på grund av att arrangören blir insolvent. Resenären kan då ansöka om ersättning ur resegarantin. Resegaranti ska finnas för alla paketresor, oavsett om de säljs till privatpersoner eller företag. Ansökan om ersättning skall ha kommit in till Resegarantinämnden senast tre månader efter det att resan blivit inställd, avbruten eller av annan anledning inte blivit av. För mer information gå in på www.kammarkollegiet.se eller ring Kammarkollegiet/Resegarantinämnden på 08-7000800.

RESEVILLKOR
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningens (SRF) allmänna villkor för paketresor, tillsammans med PolarQuest AB:s särskilda villkor samt de upplysningar som PolarQuest tillhandahåller utgör avtalet mellan resenären och arrangören. I avtalet ingår också särskild information som resenären fått avseende ändringar eller kompletteringar av ovanstående dokument. Villkoren följer bestämmelserna i Lagen om Paketresor. I de fall då SRF:s villkor för paketresor och de kompletterande resevillkoren är motstridiga gäller de kompletterande villkoren. SRF:s villkor för paketresor kan du läsa här.

KOMPLETTERANDE SÄRSKILDA VILLKOR FÖR RESA DÄR POLARQUEST ÄR OPERATÖREN:

Resor:
Svalbard
Norska kusten, Björnön & Svalbard
Grönland
Späckhuggare,
Valar & norrsken i Nordnorge
Galapagos ReQuest

Ta del av resevillkoren här

Resor:
Antarktis, Sydgeorgien & Falklandsöarna

Ta del av resevillkoren här

REKLAMATION

(Enligt SRF:S Allmänna resevillkor för paketresor)
§8.1 Resenären får endast åberopa fel i de avtalade tjänsterna om denne inom skälig tid efter det att denne märkt eller bort märka felet underrättar arrangören eller återförsäljaren om felet. Detta ska ske snarast och om möjligt på resmålet. Vid fastställande av eventuellt prisavdrag eller ersättning för skador beaktas den tidpunkt då resenären reklamerat om ett sådant meddelande hade inneburit att arrangören kunde ha avhjälpt felet.
§8.2 Utan hinder av punkt 8.1 får resenären åberopa fel om arrangören eller återförsäljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.

§11. TVISTLÖSNING
Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet på egen hand. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se, eller av allmän domstol. En tvist kan även prövas via EU-kommissionens
onlineplattform: http://ec.europa.eu/od

INFORMATION OM AVBESTÄLLNINGS- OCH RESEFÖRSÄKRING


Avbeställningsförsäkring (innan resan)
Vi rekommenderar alla att ha en avbeställningsförsäkring som skyddar dig om du är tvungen att avboka resan vid t ex sjukdom. Genom PolarQuest kan du köpa en avbeställningsförsäkring med Gouda reseförsäkringar. Vi bifogar information om Goudas försäkringar med bokningsbekräftelsen. Om du har en avbeställningsförsäkring genom din hemförsäkring som inte täcker resans pris, kan du med Goudas försäkring välja ett valfritt belopp du vill försäkra. Detta betyder att du kan utnyttja din hemförsäkring till maxbeloppet och sedan köpa en kompletterande försäkring för resterande belopp.

Reseförsäkring (under resans gång)
På våra resor behöver du alltid ha en reseförsäkring om du skulle bli sjuk eller skada dig under resan gång. De flesta hemförsäkringar har ett visst skydd upp till 45 dagar, men det kan finnas begränsningar i t ex kostnader för hemtransport. Under många av PolarQuests resor befinner vi oss på avlägsna platser, såsom i polarområdena, där kostnaden hemtransport kan bli väldigt hög. Innan avresa är det därför viktigt att du kontrollerar att du har det skydd du behöver för just din destination. Behöver du en kompletterande reseförsäkring förmedlar vi det från Gouda.