Sveriges polarspecialist sedan 1999 031-333 17 30 info@polarquest.se
Sök Mina
bokningar

Resevillkor

När du köper en resa med PolarQuest gäller svensk konsumentlagstiftning, bland annat paketreselagen och resegarantilagen. Vid tvister finns klara regler vad som gäller för dig som konsument.


VIKTIGT ATT VETA OM RESEGARANTIER

Resegarantilagen gäller för paketresor. Resegarantin är ett ekonomiskt skydd för resenärer när en resa blir inställd eller avbruten på grund av att arrangören blir insolvent. Resenären kan då ansöka om ersättning ur resegarantin. Resegaranti ska finnas för alla paketresor, oavsett om de säljs till privatpersoner eller företag. Ansökan om ersättning skall ha kommit in till Resegarantinämnden senast tre månader efter det att resan blivit inställd, avbruten eller av annan anledning inte blivit av. För mer information gå in på www.kammarkollegiet.se eller ring Kammarkollegiet/Resegarantinämnden på 08-7000800.


VILLKOR
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningens (SRF) allmänna villkor för paketresor, tillsammans med PolarQuest AB:s särskilda villkor samt de upplysningar som PolarQuest tillhandahåller utgör avtalet mellan resenären och arrangören. I avtalet ingår också särskild information som resenären fått avseende ändringar eller kompletteringar av ovanstående dokument. Villkoren följer bestämmelserna i Lagen om Paketresor. I de fall då SRF:s villkor för paketresor och de kompletterande resevillkoren är motstridiga gäller de kompletterande villkoren. SRF:s villkor för paketresor kan du läsa här.


KOMPLETTERANDE SÄRSKILDA VILLKOR FÖR RESA DÄR POLARQUEST ÄR OPERATÖREN:


1. Anmälan
Anmälan bekräftas då PolarQuest AB har erhållit en deposition om 20% av resans pris per person. I samband med anmälan skall även bokningsformuläret signeras och skickas in till PolarQuest AB. Slutbetalning skall ske 60/90/120* dagar innan resans avgång. Sker anmälan senare än 60/90/120* dagar innan avresa skall hela resans pris inbetalas inom 3 dagar.

2. Avbeställning
Avbeställning skall ske skriftligen omedelbart då hinder för resa uppkommer. Om avbeställningen sker mer än 60/90/120* dagar innan avresa erläggs en kostnad om 20% av resans pris. Sker avbeställningen 60/90/120* dagar eller mindre än 60/90/120* dagar före avresa sker ingen återbetalning. Notera att om avbeställningen sker 60/90/120* eller mindre än 60/90/120* dagar före avresa och slutbetalning ännu ej erhållits, måste resterande belopp betalas in omedelbart. Då en resa påbörjats sker ingen återbetalning från PolarQuest AB för delar av resan som ej utnyttjas. Priserna är baserade på gruppdeltagande och återbetalning sker inte för någon del av programmet som Ni ej avser deltaga i. Återbetalning sker ej till resenärer som ej avslutar resan, vilket skälet än må vara.

*Antalet dagar (60, 90 eller 120 dagar) är olika för olika resor. Kontakta PolarQuest om du vill veta vad som gäller för den resa du vill boka. 

3. Reseförsäkring & avbeställningsskydd
PolarQuest AB kräver att resenären tecknar en reseförsäkring, ifall nödsituation framtvingar att resenären måste evakueras eller lämna resan innan den avslutats. Även avbeställningsskydd rekommenderas ifall en situation uppstår då Ni blir nödd att avbeställa resan.

4. Hälsa
För att delta i en PolarQuest-resa måste Ni ha allmänt god hälsa. Det är viktigt att resenärer med medicinska besvär och resenärer med krav på speciell kosthållning meddelar PolarQuest AB om detta innan resan. Resan lämpar sig ej för resenärer med nedsatt rörlighet så till den grad att assistans är nödvändig. Expeditionsledaren har rätt att förklara en deltagare oförmögen att genomföra resan, vid valfri tidpunkt under resan, om han anser att deltagarens hälsa ej matchar kraven eller om deltagaren äventyrar sin egen och/eller andra deltagares säkerhet. Återbetalning sker inte vid ett dylikt tillfälle. Genom att föra över depositionen intygar deltagaren att han/hon ej lider av fysiska eller psykiska besvär som skulle kunna utsätta denne och/eller andra deltagare för fara under resan.

5. Ändring av priset
PolarQuest AB har rätt att ändra resans pris om exceptionella kostnadsändringar går att påvisa.

6. Ändring av färdplan och förseningar
PolarQuest AB förbehåller sig rätten att företa ändringar av för resorna gällande avtalsvillkor, men gör alltid detta med deltagarens bästa som mål och med största hänsyn till säkerhet. På grund av resornas karaktär är det omöjligt att förutse det exakta förloppet. Väder, myndigheter, tillgång till ankringsplats, flygbolags tidtabelländringar, politiska förhållanden och andra faktorer kan framtvinga förändringar av resplanen. Att resa på denna typ av resa innebär att acceptera omständigheter över vilka inte den skickligaste researrangör kan råda. Deltagare har ingen rätt till ersättning efter dylika ändringar av färdplan. Om en resa blir försenad, eller om en resas färdplan måste ändras på grund av dåligt väder, vägförhållanden, förseningar av transportfordon, staters intervention eller andra eventualiteter som PolarQuest AB eller dess agenter ej råder över, är priset för dessa förseningar och ändringar ej inräknade i priset.

7. Inställandet av en resa
PolarQuest AB äger rätten att inställa en resa innan avgång, på grund av för få antal deltagare, strejker, krig, naturkatastrofer, eller annan anledning som gör resan olämplig. I en sådan situation återbetalas alla för resan inbetalda medel, och inget därutöver. PolarQuest AB är i en sådan situation ej skyldig att ersätta deltagare för utgifter såsom flygbiljetter, visum- och passkostnader, utrustning inför resan eller andra utgifter som är relaterade till resan.

8. Deltagare
PolarQuest AB äger rätten att neka eller acceptera att boka in en deltagare på resan, oavsett skäl. PolarQuest AB och kontrakterad Expeditionsledare äger även rätten att avvisa en deltagare från resan på grund av olämpligt beteende eller av anledningar som utgör en säkerhetsrisk för resenären själv eller övriga deltagare.

9. Ansvarsbegränsning
PolarQuest AB, dess ägare, agenter och anställda kungör att de endast agerar som agenter för ägare, entreprenörer och leverantörer av transportmedel och alla därtill hörande resetjänster och tar inte på sig något ansvar för extra kostnad, personskada, förlust eller skada av tillhörigheter som är ett direkt resultat av naturkatastrof, försening, karantän, strejk, stöld, snatteri, terrorism, myndighetsrestriktioner eller annat som Vi ej råder över. Ändringar i färdplanen kan göras för att anpassa resan efter omständigheter. Vid deltagares sjukdom eller olycksfall, ombord eller iland, som kräver evakuering och/eller hemsändande av deltagare vilar betalningsansvaret för dessa tjänster helt hos deltagaren själv. PolarQuest AB kräver att Ni tecknar en rese- och olycksfallsförsäkring för att täcka kostnader i en dylik situation. Om deltagaren inte har tecknat sådan försäkring, vilar betalningsansvaret fortfarande på deltagaren och PolarQuest AB avsäger sig allt ansvar.

10. Tvister
När Ni köper en resa med PolarQuest AB gäller svensk konsumentlagstiftning, bland annat paketreselagen och resegarantilagen. Villkoren skall regleras av svensk lag och svensk domstols jurisdiktion. Vid tvister finns klara villkor för vad som gäller för Er som konsument.

Genom att betala in deposition bekräftar deltagaren att denne har läst och är införstådd med ovan nedtecknade villkor och accepterar dem som bindande.

INFORMATION OM AVBESTÄLLNINGS- OCH RESEFÖRSÄKRING


Avbeställningsförsäkring (innan resan)
Vi rekommenderar alla att ha en avbeställningsförsäkring som skyddar dig om du är tvungen att avboka resan vid t ex sjukdom. Genom PolarQuest kan du köpa en avbeställningsförsäkring med Gouda reseförsäkringar. Vi bifogar information om Goudas försäkringar med bokningsbekräftelsen. Om du har en avbeställningsförsäkring genom din hemförsäkring som inte täcker resans pris, kan du med Goudas försäkring välja ett valfritt belopp du vill försäkra. Detta betyder att du kan utnyttja din hemförsäkring till maxbeloppet och sedan köpa en kompletterande försäkring för resterande belopp.

Reseförsäkring (under resans gång)
På våra resor behöver du alltid ha en reseförsäkring om du skulle bli sjuk eller skada dig under resan gång. De flesta hemförsäkringar har ett visst skydd upp till 45 dagar, men det kan finnas begränsningar i t ex kostnader för hemtransport. Under många av PolarQuests resor befinner vi oss på avlägsna platser, såsom i polarområdena, där kostnaden hemtransport kan bli väldigt hög. Innan avresa är det därför viktigt att du kontrollerar att du har det skydd du behöver för just din destination. Behöver du en kompletterande reseförsäkring förmedlar vi det från Gouda.